जि.प. कक्ष अधिकारी/अधिक्षक/लघुलेखक

नांदेड जिल्‍ह्यातील पंचायत समित्‍यांचे कक्ष अधिकारी / अधिक्षक यांचे  दूरध्‍वनी क्रमांक

अ.क्र. पं.स. पं.स. फोन नं. पदनाम नांव मोबाईल नं.