विभाग प्रमुख

श्री डी. यू. इंगोले
श्री व्ही. आर. पाटिल
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाणी व स्वछता (प्रभारी),
जि.प.नांदेड.