विभाग प्रमुख

श्री डी. यू. इंगोले
श्री डी. यू. इंगोले
उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पावस्‍व),
जि.प.नांदेड.