माहितीचा अधिकार – (RTI)

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्‍या अंमलबजावणीकरीता पदनिर्देशित करण्‍यात आलेल्‍या सहाय्यक जन माहिती अधिकारी, जन माहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांची माहिती

अ.क्र. जिल्‍हयाचे नांव सहाय्यक जन माहिती अधिकारी जन माहिती अधिकारी प्रथम अपिलीय अधिकारी
1 नांदेड श्री मिलिंद व्‍यवहारे,
जिल्‍हा काय्रक्रम व्‍यवस्‍थापक
श्री ए.बी.शिरशेटवार,
कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी
श्री डी.यू.इंगोले,
उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पावस्‍व), जिल्‍हा परिषद, नांदेड.