कर्मचारी दुरध्वनी

कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांची यादी

अ.क्र. अधिकारी/कर्मचा-याचे नाव पद मोबाईल नंबर
1 श्री डी. यू. इंगोले उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (पावस्‍व) 9422871184
2 अल्‍केश बळीराम शिरशेटवार कनिष्‍ठ प्रशासकीय अधिकारी 7350550004
3 श्री डी.डी. पवार कनिष्‍ठ सहाय्यक 7588066795

स्‍वच्‍छ भारत मिशन

4 श्री विठ्ठल एच.चिगळे लेखाधिकारी 9527789940
5 श्री मिलींद ग्‍यानोबा व्‍यवहारे जिल्‍हा कार्यक्रम व्‍यवस्‍थापक, तथा माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ 8626025825, 8329815759
6 श्री विशाल विनायकराव कदम स्‍वच्‍छतातज्ञ 9921393030
7 श्री चैतन्‍य तांदुळवाडीकर क्षमता बांधणी तज्ञ 9028000010
8 श्री महेंद्र केशवराव वाठोरे समाजशास्‍त्रज्ञ 9890540509
9 श्री सुर्यकांत नागोराव हिंगमिरे डाटा एन्‍ट्री ऑपरेटर 8308888304
10 श्री दिपक श्रीमनवार परिचर 9011101180

राष्‍ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

11 श्री मानवतकर सुशिल विनोदराव मनुष्‍यबळ विकास सल्‍लागार 8275243933
12 श्री गोपिवार कृष्‍णा नागनाथराव सनियंत्रण व मुल्‍यांकन तज्ञ 9604246442
13 श्री नंदलाल किशनराव लोकडे माहिती, शिक्षण व संवाद तज्ञ 9403004162
14 श्रीमती इंगोले निकिशा शिवाजीराव वित्‍त नि.संपादनूक सल्‍लागार 8482915198
15 श्री देसाई कपेंद्र पुंडलिकराव पाणी गुणवत्‍ता सल्‍लागार 9158885656