माहितीचा अधिकार – (RTI)

 • माहितीचा अधिकार आधीनियम,२००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना

 • LAGHU PATH BANDHARE RTI
 • कार्यालयीन कर्तव्य पार पाडतांना विलंब प्रतिबंध याबाबत ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मंत्रालय मुंबई यांचे शासन पुरक परिपत्रक क्र सकीर्ण2011/प्र.क्र.162/समन्वय कक्ष दि. 17 सप्टेंबर 2011 सोबतचे संबधित अधिकार्‍याकडुन सात दिवसापेक्षा जास्त कालावधित निकाली न निघालेल्या धारिकांची माहिती.

  सात दिवसापेक्षा जास्त कालावधीत निकाली न निघालेल्या धारिकांची माहिती पाहण्यासाठील येथे क्लीक करा.

  संबंधित अधिकार्‍याचे नाव श्री डी.एच.डाकोरे
  पद कार्यकारी अभियंता
  भ्रमणध्वनी क्र. 9403923654
  दुरध्वनी कार्यालय 02462 234059
  कार्यालय लघुपाटबंधारे विभाग जि.प. नांदेड
 • MI RTI