सार्वत्रीक बदली 2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्‍तार अधिकारी (पंचायत) बदली आदेश डाउनलोड दि. 27.05.2022
2. विस्‍तार अधिकारी (सांख्यिकी) बदली आदेश डाउनलोड दि. 27.05.2022
3. ग्रामविकास अधिकारी बदली आदेश डाउनलोड दि. 27.05.2022
4. ग्रामसेवक बदली आदेश डाउनलोड दि. 27.05.2022

दि. 27.05.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी (सां) डाउनलोड दि. 20.05.2022
2. विस्तार अधिकारी (सां) रिक्त पदाचा अहवाल डाउनलोड दि. 20.05.2022
3. विस्तार अधिकारी (पं) डाउनलोड दि. 20.05.2022
4. विस्तार अधिकारी (पं) रिक्त पदाचा अहवाल डाउनलोड दि. 20.05.2022
5. ग्राम विकास अधिकारी डाउनलोड दि. 20.05.2022
6. ग्राम विकास अधिकारी रिक्त पदाचा अहवाल डाउनलोड दि. 20.05.2022
7. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 20.05.2022
8. ग्रामसेवक रिक्त पदाचा अहवाल डाउनलोड दि. 20.05.2022

दि. 20.05.2022 तारखेला प्रकाशित