प्राथमिक वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी

विस्‍तार अधिकारी (पं) विस्‍तार अधिकारी (सां) ग्राम विकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांची दिनांक ३१.०५.२०२४ ची प्राथमिक वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी पत्र डाउनलोड दि. 23.04.2024
2. ग्राम विकास अधिकारी यांची दिनांक ३१.०५.२०२४ रोजीची प्राथमीक वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024
3. ग्रामसेवक यांची दिनांक ३१.०५.२०२४ रोजीची प्राथमीक वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024
4. विस्‍तार अधिकारी (पंचायत ) यांची दिनांक ३१.०५.२०२४ रोजीची प्राथमीक वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024
5. विस्‍तार अधिकारी (सांख्यिकी) यांची दिनांक ३१.०५.२०२४ रोजीची प्राथमीक जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 23.04.2024

दि. 23.04.2024 तारखेला प्रकाशित