प्राथमिक जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) यादी दिनांक
1. दिनांक ०१.०१.२२ ची ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्‍ठता यांदी डाउनलोड दि. 23.01.2024
2. दिनांक ०१.०१.२०२१ ची ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्‍ठता यांदी डाउनलोड दि. 23.01.2024
3. दिनांक ०१.०१.२०२३ ची ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्‍ठता यांदी_1 डाउनलोड दि. 23.01.2024

यादीवरील आक्षेप वा हरकती यादी प्रसिध्‍द झाल्‍यापासुन १५ दिवसापर्यत स्विकारल्‍या जातील तदनंतर आक्षेपाचा विचार केला जाणार नाही

दि. 23.01.2024 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) यादी दिनांक
1. विस्तार अधिकारी (पंचायत) दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022
2. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी ) दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022
3. ग्राम विकास अधिकारी यांची दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022
4. ग्रामसेवक दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022

दि. 06.05.2022 तारखेला प्रकाशित