आदेश

ग्राम पंचायत विभाग ,जिल्हा परीषद नांदेड

1.आदेश Gramsevak promotion order

आदेश

00-01-2015डाउनलोड00-01-2015

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक

आदेश

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) दहन व दफन भूमी सन 2013-14 चे उर्वरीत निधी वर्ग केल्‍याच्‍ो आदेश

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) दहन व दफन भूमी सन 2013-14 चे उर्वरीत निधी वर्ग केल्‍याच्‍ो आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दहन व दफन भूमी आदेश सन 2014-15

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत दहन व दफन भूमी आदेश सन 2014-15. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

1) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

1) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

2) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

2) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

3) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

3) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

4) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

4) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

5) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

5) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

6) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

6) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

7) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

7) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांतर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍यमुलभूत सुविधा कामे (2515 1238)

1) 2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15.

2) 2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15

2)2515 1238 मा.लोकप्रतिनिधीनी सुचविलेली कामे सन 2014-15.

मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍य मुलभूत सुविधारीता विशेष अनुदान 2515 1238 (प्रसीध्दी दि.02-12-14)

:आदेश दि. 01.12.2014

मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेली ग्रामीण भागातील गावांर्गत रस्‍ते,गटारे व अन्‍य मुलभूत सुविधारीता विशेष अनुदान 2515 1238. डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.