अंतिम वास्तव्य सेवा जेष्‍ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.२०२० रोजीची अंतिम जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 13.12.2023

दि. 13.12.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्‍तार अधिकारी (सां) यांची दिनांक ३१.०५.२०२३रोजीची बदलीपात्र अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी.pdf डाउनलोड दि. 02.05.2023
2. विस्तार अधिकारी (पं) डाउनलोड दि. 02.05.2023
3. ग्रामसेवक यांची दिनांक ३१.०५.२०२३ रोजीची बदलीपात्र अंतिम जेष्‍ठता डाउनलोड दि. 02.05.2023
4. badli yadi 2023 letter डाउनलोड दि. 02.05.2023
5. ग्रामविकास अधिकारी यांची दिनांक …३३ रोजीची बदलीपात्र अंतिम वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 02.05.2023

दि. 02.05.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी (सां) डाउनलोड दि. 18.04.2023
2. विस्तार अधिकारी (पं) डाउनलोड दि. 18.04.2023
3. ग्राम विकास अधिकारी डाउनलोड दि. 18.04.2023
4. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 18.04.2023

दि. 18.04.2023 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी (सां) डाउनलोड दि. 19.04.2022
2. विस्तार अधिकारी (पं) डाउनलोड दि. 19.04.2022
3. ग्राम विकास अधिकारी डाउनलोड दि. 19.04.2022
4. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 19.04.2022

दि. 19.04.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी (सां) डाउनलोड दि. 31.12.2021
2. विस्तार अधिकारी (पं) डाउनलोड दि. 31.12.2021
3. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 31.12.2021
4. ग्रामविकास अधिकारी डाउनलोड दि. 31.12.2021

दि. 31.12.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्तार अधिकारी (सां) डाउनलोड दि. 30.04.2021
2. विस्तार अधिकारी (पं) डाउनलोड दि. 30.04.2021
3. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 30.04.2021
4. ग्रामविकास अधिकारी डाउनलोड दि. 30.04.2021

दि. 30.04.2021 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 15.07.2020
2. ग्रामविकास अधिकारी डाउनलोड दि. 15.07.2020
3. विस्‍तार अधिकारी (पं.) डाउनलोड दि. 15.07.2020
4. विस्‍तार अधिकारी (सा.) डाउनलोड दि. 15.07.2020

टिपः- आक्षेप नोंदणी चा अंतीम दिनांक 17 जुलै 2020 कार्यालयीन वेळेत

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित