ग्राम पंचायत विभाग

सौ.मंजुष जाधव
सौ.मंजुषा कापसे (जाधव)
पद-उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत),
जि.प.नांदेड.