गट विकास अधिकारी व सहाय्यक गट विकास अधिकारी

            नांदेड जिल्‍ह्यातील गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती  

अ.क्र.        पंचायत समिती    नांव व पदनाम                कार्यालयीन दूरध्‍वनी क्र. भ्रमणध्‍वनी क्रमांक