आदेश

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

DR.B.S.A.K.S.Y 2017-18 Nivad Yadi Part-1

डाउनलोड दि. २3-0३-२0१८
२.

DR.B.S.A.K.S.Y 2017-18 Nivad Yadi Part-2

डाउनलोड दि. २3-0३-२0१८
३.

DR.B.S.A.K.S.Y 2017-18 Nivad Yadi Part-3

डाउनलोड दि. २3-0३-२0१८
४.

DR.B.S.A.K.S.Y 2017-18 Nivad Yadi Part-4

डाउनलोड दि. २3-0३-२0१८
५.

OTSP.Y 2017-18 Nivad Yadi

डाउनलोड दि. २3-0३-२0१८
६.

TSP.Y 2017-18 Nivad Yadi

डाउनलोड दि. २3-0३-२0१८

२0१७-१८ Nivad Yadi प्रसिध्दी दि. दि. २3-0३-२0१८

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
१.

विशेष घटक योजना व टिएसपी योजना अंतर्गत निवड बाबतची माहिती सन 2015-16

डाउनलोड दि.22-02-2016
२.

विशेष घटक योजना व टिएसपी योजना लाभार्थी निवड यादी सन 2015-16

दि. डाउनलोड दि.22-02-2016
३.

विशेष घटक योजना योजना अंतर्गत निवड बाबतची माहिती सन 2013-14

दि. डाउनलोड दि.22-02-2016
४. दि. डाउनलोड दि.

scp-otsp-tsp- supply orders-2014-15 प्रसिध्दी दि. 07-04-2015

SENIRITY LIST OF A.O.& E .O. AGRIL.DEPT. NANDED

पुरवठा आदेश

प्रसिद्धी दि.31-12-2014

पुरवठा आदेश पान 1 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

पुरवठा आदेश पान 2 डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

जि.प.भरती: क्रषी विभाग: विस्तार अधिजकारी क्रषी: अंतीम निवड व प्रतीक्षा यादी

प्रसिद्धी दि.16-12-2014

विशेष घटक योजना लाभार्थी निवड यादी – २०१४-२०१५ (प्रसीद्ध दि १४-११-२०१४}

१) प्रात्र लाभार्थी निवड यादी – २०१४-२०१५ आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

२) अप्रात्र लाभार्थी निवड यादी – २०१४-२०१५ आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.