माहितीचा अधिकार – (RTI)

माहितीचा अधिकार आधीनियम,२००५ अन्वये माहिती मिळविण्यासाठीच्या अर्जाचा नमुना

HEALTH DEPT. RTI