अंतिम सेवा जेष्ठता यादी Archive

सामान्य प्रशासन विभाग – Link.. सार्वत्रिक बदल्या-2022 पात्र कर्मचा-यांच्या अंतिम वास्तव्य जेष्ठता याद्या दिनांक 31.05.2022

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. वाहन चालक डाउनलोड यादी दि. 11.05.2022
2. परिचर डाउनलोड यादी दि. 11.05.2022

दि. 11.05.2022 तारखेला प्रकाशित