अंतिम निवड व प्रतिक्षा यादी

अनु .क्र. संवर्गाचे नाव PDF link
1. कनिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड 
2. वरिष्ठ सहाय्यक लेखा डाउनलोड 
3. विस्तार अधिकारी (कृषी) डाउनलोड 
4. तारतंत्री (Wireman) डाउनलोड 
5. जोडारी (Fitter) डाउनलोड 
6. रिगमन (दोरखंडवाला) डाउनलोड 
7. विस्तार अधिकारी पंचायत डाउनलोड 
8. विस्तार अधिकारी शिक्षण डाउनलोड 
9. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड