प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट अंतर्गत एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रमाणे मागविलेल्या संस्थांचे प्रस्ताव घेण्यासाठी दिनांक 27 जानेवारी 2023 रोजी पर्यंत मुदतवाढ देत असले पत्र डाउनलोड दि. 25.01.2023