वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी

दिनांक 01 दि.01/01/2023 रोजीची सामान्य प्रशासन विभाग अंतर्गत संवर्गाची अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत.

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द पत्र. डाउनलोड दि. 06-04-2023
2. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
3. कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
4. वरिष्ठ सहाय्यक अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
5. कनिष्ठ सहाय्यक अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023
6. लघूलेखक – लघूटंकलेखक अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06-04-2023

दि. 06-04-2023 तारखेला प्रकाशित

अंतिम ज्येष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 07-06-2021
2. अधीक्षक डाउनलोड दि. 07-06-2021
3. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 07-06-2021
4. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 07-06-2021
5. अंतिम सेवा ज्येष्ठता यादी डाउनलोड दि. 07-06-2021

दि. 07-06-2021 तारखेला प्रकाशित

अंतिम ज्येष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. कक्ष अधिकारी डाउनलोड दि. 21-07-2020
2. अधीक्षक डाउनलोड दि. 21-07-2020
3. वरिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 21-07-2020
4. कनिष्ठ सहाय्यक डाउनलोड दि. 21-07-2020
5. Letter डाउनलोड दि. 21-07-2020

दि. 21-07-2020 तारखेला प्रकाशित

सार्वत्रिक बदल्‍या 2019- वास्‍तव्‍य ज्‍येष्‍ठता यादी दिनांक 16.04.2019 अखेर डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

    संवर्ग-

  • सहायक प्रशासन अधिकारी
  • कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी
  • वरिष्‍ठ सहायक
  • कनिष्‍ठ सहायक

टिप- सदर ज्‍येष्‍ठता यादी मध्‍ये काही आक्षेप असल्‍यास दिनांक 29.04.2019 पर्यंत लेखी स्‍वरुपात पुराव्‍यासह सामान्‍य प्रशासन विभागामध्‍ये सादर करण्‍यात यावे.

प्रसीध्दी दिनांक 16-04-2019

सामान्‍य प्रशासन विभाग प्राथमिक वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी दिनांक 31.05.2018 अखेर डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

सर्व संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांनी प्राथमिक वास्‍तव्‍य जेष्‍ठता यादी संदर्भात काही आक्षेप असल्‍यास पुराव्‍यासह दिनांक 27.04.2018 पर्यंत सामान्‍य प्रशासन विभाग, जि.प.नांदेड कडे लेखी स्‍वरुपात कळविण्‍यात यावे. मुदतीनंतर आक्षेप प्राप्‍त झाल्‍यास त्‍याचा बदली प्रकियेत विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्‍यावी.

प्रसीध्दी दिनांक २१-०४-२०१८

वर्ग 4 परिचर संवर्गातील एस.एस.सी.पास कर्मचा-यांची प्राथमिक जेष्‍ठता यादी

जेष्‍ठता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक 27/03/2018

वर्ग 4 परिचर संवर्गातील एस.एस.सी.पास कर्मचा-यांची प्राथमिक जेष्‍ठता यादी प्रसीध्दी बाबत पत्र

पत्र डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक 27/03/2018

परीचर या संवर्गाची दिंनाक 01/01/2018 ची प्राथामिक जेष्टता यादी

प्राथामिक जेष्टता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक 08/02/2018

जिल्हा सेवा वर्ग 4 परिचर या संवर्गाची दिंनाक 01/01/2017 ची अंतीम जेष्टता यादी करीता येथे क्लीक करावे

अंतीम जेष्टता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक २५.१०.२०१७

Peon प्राथमिक जेष्ठता यादी

जेष्ठता यादी डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक ३०.०८.२०१७

अनुकंपा तत्‍वावरील गट- ड पदावरुन गट – क पदावर फेरनियुक्तीने देण्याबाबतची दि.31/12/2016

अखेरची जेष्ट्ता यादी डाउनलोड करीता येथे क्लीक करावे…

(नोट:अक्षेप आसल्यास दि.12/07/2017 पर्यत लेखी कार्याल्यीन वेळेत सामान्य प्रशासन विभाग जि.प.नांदेड येथे सादर करावेत. )

प्रसीध्दी दिनांक ०६.०७.२०१७

 

Primary Seniority List-Jr.Asst. GAD ZP Nanded करीता येथे क्लीक करावे…

प्रसीध्दी दिनांक ०१.०४.२०१६

1996 To 31.12.2014 CLASS D TO C PROMOTION

1996 To 31.12.2014 CLASS D TO C PROMOTIONयादी करीता येथे क्लीक करावे…

Anukampa WaitList 31.12.2014

Anukampa WaitList 31.12.2014 यादी करीता येथे क्लीक करावे…

 

जिल्हा परीषद अंतर्गत कार्यरत वर्ग 4 (परीचर) या संवर्गात काम करणा-या तसेच वाहन चालक परवाणा धारण केलेल्या कर्मचा-यांची प्राथमिक जेष्टता यादी करीता येथे क्लीक करावे…

करीता येथे क्लीक करावे…

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनिस्‍त : कक्ष अधिकारी, अधिक्षक, वरिष्‍ठ सहाय्यक, कनिष्‍ठ सहाय्यक या संवर्गात काम करणा-या कर्मचा-यांची : बदली पात्र वास्तव्‍य जेष्ठता यादी-2014 ( प्राथमीक स्वरुपाची)

अनुकंपा यादी…

अनुकंपा यादी…