वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) यादी दिनांक
1. विस्तार अधिकारी (पंचायत) दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022
2. विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी ) दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022
3. ग्राम विकास अधिकारी यांची दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022
4. ग्रामसेवक दिनांक ३१.०५.२०२२ अंतिम जेष्ठता यादी डाउनलोड दि. 06.05.2022

दि. 06.05.2022 तारखेला प्रकाशित