वास्तव्य जेष्ठता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) यादी दिनांक
1. ग्रामसेवक संवर्गाची अंतिम जेष्‍ठता यादी दि. 31.05.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) यादी दिनांक
1. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची प्राथमिक जेष्ठरता यादी डाउनलोड दि. 25.02.2021

दि. 25.02.2021 तारखेला प्रकाशित

 

अंतिम जेष्‍टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. विस्‍तार अधिकारी (सा.) डाउनलोड दि. 21.07.2020
2. विस्‍तार अधिकारी (पं.) डाउनलोड दि. 21.07.2020
3. ग्रामविकास अधिकारी डाउनलोड दि. 21.07.2020
4. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 21.07.2020

दि. 21.07.2020 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ग्रामपंचायत कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१९ रोजीची अंतिम सेवा जेष्‍ठता यादी डाउनलोड दि. 28.11.2019

दि. 28.11.2019 तारखेला प्रकाशित

 

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ग्रामपंचायत कर्मचारी सुधारीत जेष्टता यादी दि 01/01/2019 आखेर डाउनलोड दि. 04.11.2019

( टिप : दि 18 / 11 / 2019 रोजी पर्यंत कार्यालयीण वेळेत लेखी स्वरुपात गट विकास अधिकारी यांच्या मार्फ़त सादर करावेत )

दि. 04.11.2019 तारखेला प्रकाशित

 

टिप- सदर ज्‍येष्‍ठता यादी मध्‍ये काही आक्षेप असल्‍यास दिनांक 29.04.2019 पर्यंत लेखी स्‍वरुपात पुराव्‍यासह  पंचायत

 विभागामध्‍ये सादर करण्‍यात यावे.

वास्तव्य जेष्ठता यादी (प्राथमीक ) 31.05.2015

1) EO (VP)

2) EO (VP) 

3) EO (S)

 

4) EO (S)

4) GS

4) GS

4) VDO

4) VDO

Gramsevak final seniority (प्राथमीक ) 01.01.2015

यादी करीता येथे क्लीक करा…

 पत्रा करीता येथे क्लीक करा…

वास्तव्य जेष्ठता यादी

1) जिल्हा सेवा वर्ग 3 विस्तार अधिकारी (पं/ ए.ग्रा.वि.यो ) संवर्गाची वास्तव्य जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2015 आखेर/2) जिल्हा सेवा वर्ग 3 विस्तार अधिकारी (सांखीकी) संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2015 आखेर/3) जिल्हा सेवा वर्ग 3 ग्राम विकास अधिकारी संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2015 आखेर

1) जिल्हा सेवा वर्ग 3 विस्तार अधिकारी (पं) संवर्गाची वास्तव्य जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…

2) जिल्हा सेवा वर्ग 3 विस्तार अधिकारी (सांखीकी) संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…

3) जिल्हा सेवा वर्ग 3 ग्राम विकास अधिकारी संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…

4) जिल्हा सेवा वर्ग 3 ग्राम सेवक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…

1) जिल्हा सेवा वर्ग 3 विस्तार अधिकारी (पं) संवर्गाची वास्तव्य जेष्ठता यादी दिनांक 31/05/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…

2) जिल्हा सेवा वर्ग 3 विस्तार अधिकारी (सांखीकी) संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 31/05/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…

3) जिल्हा सेवा वर्ग 3 ग्राम विकास अधिकारी संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 31/05/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…

4) जिल्हा सेवा वर्ग 3 ग्राम सेवक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता यादी दिनांक 31/05/2014 आखेर
यादी करीता येथे क्लीक करा…