सार्वत्रीक बदली 2022

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1. बदली आदेश – सर्वग : कनिष्ठ / शाखा अभियंता 25.05.2022 डाउनलोड

दि. 25.05.2022 तारखेला प्रकाशित

अ.क्र. शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF)
1. रिक्त पदाचा अहवाल – सर्वग : कनिष्ठ / शाखा अभियंता 20.05.2022 डाउनलोड

दि. 20.05.2022 तारखेला प्रकाशित