विभाग प्रमुख

सामान्य प्रशासन विभाग

श्री.आर.डी. तुबाकले
श्री.आर.डी. तुबाकले
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सा.),
जि.प.नांदेड.