आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग,जिल्हा परीषद नांदेड

 

जि.प. वाहनचालक व परिचर  कर्मचारी यांना सेवेत कायम केलेचे आदेश. आदेश दि.29-02-2016  (प्र.दि.02-03-2016)

1 )  वाहनचालक

2)  परिचर

जि.प.लिपीक वर्गीय कर्मचारी यांना सेवेत कायम केलेचे आदेश.(क.अ./अधिअक्षक/व.स.क.स.) आदेश दि.16-02-2016 (प्र.दि.24-02-2016)
आदेश डाउनलोड करण्या करीता येथे क्लीक करावे.

 

1. Appointment Order of Parichar From GP employees

 

अ.क्र. शाखा शीर्षक आदेश दिनांक डाउनलोड (PDF) प्रसीध्दी दिनांक
1.

आदेश

आदेश

00-01-2015 डाउनलोड 00-01-2015

सामान्य प्रशासन विभाग आदेश प्रसिद्धी दि 16-01-2015

सामान्य प्रशासन विभाग आदेश प्रसिद्धी दि ०२-१२-२०१४

LTC ORDER GAD ZP आदेश दि.25-11-2014