मा.पदाधिकारी

मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष आणि विषय समिती सभापती यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांक

मा. पदाधिकारी जिल्हा परिषद नांदेड

अ.क्र. मा.पदाधिकारी पद विषय समिती दूरध्‍वनी व भ्रमणध्‍वनी क्र.
madam-gundile मा. श्रीमती शांताबाई निवृत्‍तीराव पवार (जवळगावकर) मा. अध्यक्ष अध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद, नांदेड. 9673399797
*हा मोबाईल नंबर माजी आमदार श्री माधवराव पवार जवळगावकर यांचा आहे.
श्री समाधान बालचंद जाधव मा.श्री समाधान बालचंद जाधव मा. उपाध्‍यक्ष तथा सभापती बांधकाम व अर्थ समिती. 9421758787
सौ. मधुमती राज़ॆशराव देशमुख कुंटूरकर सौ. मधुमती राज़ॆशराव देशमुख कुंटूरकर सभापती महिला व बाल विकास समिती 9011918999
*हा मोबाईल नंबर मा. श्री राजेशराव देशमुख कुंटूरकर यांचा आहे.
श्रीमती निखाते शिला दिनेश सौ. निखाते शिला दिनेश सभापती समाज कल्‍याण समिती 9766644402
श्री मिसाळे माधव गंगाराम मा. श्री मिसाळे माधव गंगाराम सभापती शिक्षण व आरोग्‍य समिती 9096522522
श्री रेड्डी दत्‍तात्रय लक्ष्‍मण रेड्डी  मा. श्री रेड्डी दत्‍तात्रय लक्ष्‍मण रेड्डी  सभापती कृषी व पशुसंवर्धन समिती 9923274610