ग्राम पंचायत विभाग

व्ही.आर. कोंडेकर
व्ही.आर. कोंडेकर
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.प.),
जि.प.नांदेड.