गाव भेटी संबधी नियोजीत कार्यक्रम

श्री अशोक काकडे, भा.प्र.से., मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद नांदेड

यांचा माहे  ऑक्‍टोबर   2018  मधील संभाव्‍य  दौरा / बैठकांचा कार्यक्रम .

जा.क्र.जिपनां/साप्रवि/स्‍वी.स/ 3054  /2018,दिनांकः-      03-10-2018.

 

दिनांक वेळ     स्‍थळ कामाचा/बैठकीचा  तपशील
05-10-18

(शुक्रवार)

   सकाळी 11.00 माहूर माहूरगड शारदिय नवरात्र महोत्‍सव 2018 अनूषंगाने कायदा व सुव्‍यवस्‍थे- बाबत बैठकीस उपस्थिती.
06-10-18

(शनिवार)

सकाळी 10.30 मा. विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाचे सभागृह,

 औरंगाबाद.

‘Better Election for Healthier Democracy’ या विषयावर विभागीय स्‍तरावरील तज्ञांची कार्यशाळा.
09-10-18

(मंगळवार)

सकाळी 11.00 पं.स.  लोहा पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. लोहा  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.
दुपारी    02.00 पं.स. कंधार पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

कंधार   तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

11-10-18

(गुरुवार)

सकाळी 11.00 पं.स.  भोकर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

भोकर  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

11-10-18 दुपारी    02.00 पं.स. हिमायतनगर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

 हिमायतनगर  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

12-10-18

(शुक्रवार)

सकाळी 11 .00 जि.प. सभागृह नांदेड. जि.प. अंतर्गत सर्व विभागप्रमुख, सर्व गट विकास अधिकारी व अन्‍य तालुकास्‍तरीय अधिका-यांची मासिक सहविचार सभा.
16-10-18

(मंगळवार)

सकाळी 11.00 पं.स. अर्धापूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

 अर्धापूर  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

दुपारी    02.00 पं.स.  हदगाव पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

 हदगाव  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

30-10-18

(मंगळवार)

सकाळी 11.00 पं.स.  मुखेड पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

 मुखेड  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

30-10-18 दुपारी    02.00 पं.स.  देगलूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

 देगलूर तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

31-10-18

(बुधवार)

सकाळी 11.00 पं.स.  माहूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

माहूर  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

 

         

 

सर्व संबंधित अधिका-यांना सूचित करण्‍यात येते की, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या उपरोक्‍त नियोजनाप्रमाणे आवश्‍यक ती पूर्वतयारी करावी.

                                                                                      

 

            (  अशोक काकडे  )

                                   भा.प्र.से.

           मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,

              जिल्‍हा परिषद, नांदेड                                                                                                                       

                                        

 . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                         

 

 

जा.क्र.जिपनां/साप्रवि/स्‍वी.स/ 3054  /2018                                    दिनांकः-      03-10-2018.

 

..        याची प्रत मा. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना माहितीस्‍तव सविनय सादर.

 

प्रत समादरानेः-

 1. मा. अध्‍यक्षा, जिल्‍हा  परिषद, नांदेड.
  2.       मा. उपाध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 2. मा. सभापती, विषय समिती (सर्व), जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 3. मा. सभापती, पंचायत समिती (सर्व), जिल्‍हा नांदेड.
 4. मा. जिल्‍हाधिकारी, नांदेड. 

प्रती अग्रेषितः-

 1. अतिरिक्‍त मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 2. प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा  ग्रामीण विकास यंत्रणा, नांदेड.
 3. सर्व विभागप्रमुख, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 4. सर्व संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जि. नांदेड.
 5. सर्व संबंधित गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, नांदेड.
 6. सर्व संबंधित बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी, ए.बा.वि.से.यो., जि. नांदेड.
 7. सर्व संबंधित उप अभियंता, जि.प. बांधकाम उपविभाग, जि.प.नांदेड अंतर्गत.
 8. सर्व संबंधित उप अभियंता, जि.प. जलसंधारण /पाणी पुरवठा उपविभाग, जि.नांदेड.
 9. सर्व संबंधित तालुका आरोग्‍य अधिकारी.
 10. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र / नागरी दवाखाना, जि.प. नांदेड अंतर्गत.
 11. पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार), पंचायत समिती, . . . . .
 12. नियोजन शाखा, सा.प्र.वि., जि.प. नांदेड.
 13. सूचना फलक.

 

                                                                                  

 

        मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी,

           जिल्‍हा परिषद, नांदेड.