गाव भेटी संबधी नियोजीत कार्यक्रम

श्री अशोक काकडे, भा.प्र.से., मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद नांदेड

यांचा माहे  डिसेंबर 2018  मधील संभाव्‍य दौरा  कार्यक्रम .

11-12-18

 

सकाळी 11.00 पं.स.  लोहा पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.  लोहा तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.
दुपारी  02.00 पं.स.  कंधार पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. कंधार तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.
13-12-18

 

सकाळी 11.00 पं.स.  अर्धापूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. अर्धापूर तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.
दुपारी  02.00 पं.स. हदगाव पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.  हदगाव तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.
18-12-18

 

सकाळी 11.00 पं.स.  नायगाव पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

नायगाव  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

दुपारी  02.00 पं.स.  मुखेड पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

मुखेड तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

20-12-18

 

सकाळी 11.00 पं.स.  बिलोली पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

बिलोली  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

दुपारी  02.00 पं.स.  देगलूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

देगलूर   तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

27-12-18

 

सकाळी 11.00 पं.स.  उमरी पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

उमरी तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

29-12-18

 

सकाळी 11.00 पं.स.   भोकर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.  भोकर  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

 

सर्व संबंधित अधिका-यांना सूचित करण्‍यात येते की, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या उपरोक्‍त नियोजनाप्रमाणे आवश्‍यक ती पूर्वतयारी करावी.

स्‍वाक्षरित/-

 (अशोक काकडे) भा.प्र.से.

मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,

          जिल्‍हा परिषद, नांदेड

जा.क्र.जिपनां/साप्रवि/स्‍वी.स/   3660  /2018                                             दिनांकः-     01- 12-2018.

..           याची प्रत मा. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना माहितीस्‍तव सविनय सादर.

प्रत समादरानेः

 1. मा. अध्‍यक्षा, जिल्‍हा  परिषद, नांदेड.
  2.         मा. उपाध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 2. मा. सभापती, विषय समिती (सर्व), जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 3. मा. सभापती, पंचायत समिती (सर्व), जिल्‍हा नांदेड.
 4. मा. जिल्‍हाधिकारी, नांदेड.

प्रती अग्रेषितः

 1. अतिरिक्‍त मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 2. प्रकल्‍प संचालक, जिल्‍हा  ग्रामीण विकास यंत्रणा, नांदेड.
 3. सर्व विभागप्रमुख, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 4. सर्व संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जि. नांदेड.
 5. सर्व संबंधित गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, नांदेड.
 6. सर्व संबंधित बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी, ए.बा.वि.से.यो., जि. नांदेड.
 7. सर्व संबंधित उप अभियंता, जि.प. बांधकाम उपविभाग, जि.प.नांदेड अंतर्गत.
 8. सर्व संबंधित उप अभियंता, जि.प. जलसंधारण /पाणी पुरवठा उपविभाग, जि.नांदेड.
 9. सर्व संबंधित तालुका आरोग्‍य अधिकारी.
 10. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र / नागरी दवाखाना, जि.प. नांदेड अंतर्गत.
 11. पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार), पंचायत समिती, . . . . .
 12. नियोजन शाखा, सा.प्र.वि., जि.प. नांदेड.
 13. सूचना फलक.

                                                स्‍वाक्षरित/-

          मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी,

              जिल्‍हा परिषद, नांदेड.