गाव भेटी संबधी नियोजीत कार्यक्रम

श्री. अशोक काकडे, भा.प्र.से. , मुख्‍य   कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद नांदेड

 

यांचा माहे  मार्च 2020  मधील संभाव्‍य   दौरा  कार्यक्रम

 

जा.क्र.जिपनां/साप्रवि/स्‍वी.स/ 803 /2020,दिनांकः-    02-03-2020.

 

05-03-2020 

 

सकाळी 11.00

पं.स. अर्धापूर

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. अर्धापूर  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

दुपारी  02.00

पं.स. मुदखेड

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा मुदखेड तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

17-03-2020 

 

सकाळी 11.00

पं.स. उमरी

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा उमरी तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

दुपारी  02.00

हदगाव

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. हदगाव तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

19-03-2020 

 

सकाळी 11.00

पं.स. किनवट

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. किनवट  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

24-03-2020 

 

सकाळी 11.00

पं.स. नायगाव

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. नायगाव  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

दुपारी  02.00

पं.स.बिलोली

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. बिलोली तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना     भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

26-03-2020 

 

सकाळी 11.00

पं.स. माहूर

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा. माहूर  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.  दलित वस्‍ती पहाणी.

        सर्व संबंधित अधिका-यांना सूचित करण्‍यात येते की, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या उपरोक्‍त नियोजनाप्रमाणे आवश्‍यक ती पूर्वतयारी करावी. 

 

स्‍वाक्षरित/-

(श्री. अशोक काकडे )

मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्‍हा परिषद, नांदेड