गाव भेटी संबधी नियोजीत कार्यक्रम

श्री अशोक काकडे, भा.प्र.से., मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद नांदेड

यांचा माहे ऑगस्‍ट  2018  मधील संभाव्‍य  दौरा  बैठकांचा कार्यक्रम .

दिनांक वेळ     बैठकीचा तपशील कामाचा तपशील
06-08-2018 सकाळी 11.00  पं.स. मुखेड पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

मुखेड तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

दुपारी 02.00 पं.स. कंधार पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

कंधार तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

08-08-2018 सकाळी 11.00  पं.स. देगलूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

देगलूर तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

दुपारी 02.00 पं.स. नायगाव पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

नायगाव तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

 

 

2.

09-08-2018 सकाळी 11.00  पं.स. हदगांव

 

पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

हदगाव तालुक्‍यतील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

दुपारी 02.00 पं.स. अर्धापूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय  सभा.

अर्धापूर तालुक्‍यातील काही  गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

 

10-08-2018 सकाळी 11.00  पं.स. किनवट पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

किनवट तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

13-08-18 सकाळी  11 .00 जि.प. अंतर्गत सर्व विभागप्रमुख, सर्व गट विकास अधिकारी व अन्‍य तालुकास्‍तरीय अधिका-यांची मासिक सहविचार सभा. स्‍थळः कै. यशवंतराव चव्‍हाण सभागृह, जि.प. नांदेड.

 

 

3.

14-08-18 सकाळी 11 पासून प्रकल्‍प संचालक जिग्रावियं,

मु.ले.वि.अ.,

उप मु.का.अ. (सा.),

उप मु.का.अ. (पं),

म.ग्रा.रो.ह.यो., या विभागाप्रमुखांशी चर्चा.

सदरील विभागप्रमुखांशी त्‍यांच्‍या विभागाच्‍या  कामकाजाबाबत चर्चा व मार्गदर्शन.  (प्रत्‍येकास एक तास)
16-08-18 सकाळी 11.00  पं.स. उमरी पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

उमरी तालुक्‍यतील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

दुपारी 02.00 पं.स. मुदखेड पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्वय सभा.

मुदखेड  तालुक्‍यातील काही  गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

18-08-18 सकाळी 11.00  पं.स. धर्माबाद पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.धर्माबाद  तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.                  (पुढे चालू.. . )

 

 

  दुपारी 02.00 पं.स. बिलोली पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्व य सभा बिलोली   तालुक्‍यातील काही  गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.
20-08-2018 सकाळी 11 पासून अति. मु.का. अ.,

बांधकाम (दक्षिण व उत्‍तर),  कृषी, पशुसंवर्धन,

समाज कल्‍याण विभाग. या विभागाप्रमुखांशी चर्चा.

सदरील विभागप्रमुखांशी त्‍यांच्‍या विभागाच्‍या  कामकाजाबाबत चर्चा व मार्गदर्शन.  (प्रत्‍येकास एक तास)
21-08-18 सकाळी 11 पं.स.  लोहा

 

गट विकास अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी, उप अभियंता (बांधकाम/ ग्रापापु/जलसंधारण)  यांची विविध विषयांवर आढावा बैठक.

तालुक्‍यातील काही  गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

दुपारी 02.00 पं.स. नांदेड. गट विकास अधिकारी, गट शिक्षणाधिकारी, बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी, उप अभियंता (बांधकाम/ ग्रापापु/जलसंधारण)  यांची विविध विषयांवर आढावा बैठक.

तालुक्‍यातील काही  गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

 

5.

24-08-2018 सकाळी 11.00  पं.स. माहूर पं.स. कार्यालयात तालुका स्‍तरीय अधिका-यांची समन्‍वय सभा.

माहूर तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरकुले, शौचालये यांची पहाणी. शाळांना भेटी, प्रा.आ.केंद्राना  भेटी. ग्राम पंचायतींना भेटी / दफ्तर तपासणी. अंगणवाडीस भेट व पहाणी.

27-08-2018 सकाळी 11 पासून ग्रामीण पाणी पुरवठा,

पाणी व स्‍वच्‍छता,

जलसंधारण,

आरोग्‍य / एनआरएचएम ,

म.बा.क.,

शिक्षण (प्राथमिक), शिक्षण (माध्‍यमिक),

निरंतर शिक्षण,  या विभागाप्रमुखांशी चर्चा.

सदरील विभागप्रमुखांशी त्‍यांच्‍या विभागाच्‍या  कामकाजाबाबत चर्चा व मार्गदर्शन.  (प्रत्‍येकास एक तास)

 

सर्व संबंधित अधिका-यांना सूचित करण्‍यात येते की, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांच्‍या उपरोक्‍त नियोजनाप्रमाणे आवश्‍यक ती पूर्वतयारी करावी.

स्‍वाक्षरित/-

( अशोक काकडे )

 भा.प्र.से.

 मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,

 जिल्‍हा परिषद, नांदेड    

 . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

जा.क्र.जिपनां/साप्रवि/स्वी./ 2425  /2018                                    दिनांकः–   01-08-2018.