गाव भेटी संबधी नियोजीत कार्यक्रम

श्री शरद कुलकर्णी, मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद नांदेड यांचा

माहे जून 2018  मधील  संभाव्‍य  दौरा कार्यक्रम.

 

06-06-2018 सकाळी 11.00          पंचायत समिती  भोकर
दुपारी   03.00 पंचायत समिती  हिमायतनगर
07-06-2018 सकाळी 11.00          पंचायत समिती  लोहा
दुपारी   03.00 पंचायत समिती  कंधार
13-06-2018 सकाळी 11.00          पंचायत समिती  नायगाव
दुपारी   03.00 पंचायत समिती  मुखेड
14-06-2018 सकाळी 11.00          पंचायत समिती  बिलोली
दुपारी   03.00 पंचायत समिती  धर्माबाद
20-06-2018 सकाळी 11.00          पंचायत समिती मुदखेड
दुपारी   03.00 पंचायत समिती  उमरी
21-06-2018 सकाळी 11.00          पंचायत समिती  अर्धापूर
दुपारी   03.00 पंचायत समिती हदगांव
27-06-2018 सकाळी 11.00          पंचायत समिती  माहूर
दुपारी   03.00 पंचायत समिती  किनवट

उपरोक्‍त  पंचायत समितीच्‍या  गट विकास अधिकारी यांनी वर दर्शविलेल्‍या  वेळेत पंचायत समिती कार्यालयात तालुक्यातील सर्व ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, विस्‍तार अधिकारी, कनिष्‍ठ अभियंता / शाखा अभियंता इत्‍यादींची बैठक आयोजित करावी. त्‍यात  नेहमीप्रमाणे सर्व योजनांचा व कामांचा सविस्‍तर आढावा घेण्‍यात  येईल. गट विकास अधिकारी यांनी ठरवून दिलेल्‍या प्रपत्रामध्‍ये विविध योजनांची अद्ययावत माहिती भरून बैठकीच्‍या वेळेस सदरील माहितीचे बुकलेट मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करावे.  सदरील बैठकांना तालुक्‍यातील उप अभियंता बांधकाम, लघुपाटबंधारे, पाणी पुरवठा, गट शिक्षणाधिकारी, तालुका आरोग्‍य अधिकारी, पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार), बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका, केंद्रप्रमुख यांनापण उपस्थित राहण्‍याबाबत सूचना द्याव्‍यात. मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी हे तालुक्‍यातील काही गावांना भेटी देऊन जिल्‍हा परिषदेतर्फे राबविण्‍यात येत असलेल्‍या विकास कामांची पाहणी / तपासणी करणार आहेत.

 

           (  शरद कुलकर्णी  )

       मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी,

           जिल्‍हा परिषद, नांदेड                                    

                                                                                                                                                                              

 

 

जा.क्र.जिपनां/साप्रवि/स्‍वी.स/  1816  /2018                                    दिनांकः-  02-06-2018.

 

..       याची प्रत मा. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांना माहितीस्‍तव सविनय सादर.

प्रत समादरानेः-

 1. मा. अध्‍यक्षा,  जिल्‍हा  परिषद, नांदेड.
  2.      मा. उपाध्‍यक्ष, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 2. मा. सभापती, विषय समिती (सर्व), जिल्‍हा  परिषद, नांदेड.
 3. मा. सभापती, पंचायत समिती (सर्व), जिल्‍हा  नांदेड.
 4. मा. जिल्‍हाधिकारी, नांदेड.


प्रती अग्रेषितः-

 1.  अतिरिक्‍त  मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 2. प्रकल्‍प  संचालक, जिल्‍हा  ग्रामीण विकास यंत्रणा, नांदेड.
 3. सर्व विभागप्रमुख, जिल्‍हा परिषद, नांदेड.
 4. सर्व संबंधित गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, जि. नांदेड.
 5. सर्व संबंधित गट शिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती, नांदेड.
 6. सर्व संबंधित बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी, ए.बा.वि.से.यो., जि. नांदेड.
 7. सर्व संबंधित उप अभियंता, जि.प. बांधकाम उपविभाग, जि.प.नांदेड अंतर्गत.
 8. सर्व संबंधित उप अभियंता, जि.प. लघुपाटबंधारे/पाणी पुरवठा उपविभाग, जि.नांदेड.
 9. सर्व संबंधित तालुका आरोग्‍य  अधिकारी.
 10. संबंधित वैद्यकीय अधिकारी, प्रा.आ. केंद्र / नागरी दवाखाना, जि.प. नांदेड अंतर्गत.
 11. पशुधन विकास अधिकारी (विस्‍तार), पंचायत समिती, . . . . .
 12. नियोजन शाखा, सा.प्र.वि., जि.प. नांदेड.
 13. सूचना फलक.

 

        मुख्‍य  कार्यकारी अधिकारी,

           जिल्‍हा परिषद, नांदेड.