चित्र स्लायडर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

श्री.अशोक काकडे

श्री.अशोक काकडे, भा.प्र.से.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नांदेड

- मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी परीचय

गाव भेटी कार्यक्रम (ATP)

चलचित्र दालन

शासकीय संकेतस्थळ

पंचायत सामिती