प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF)
1. सार्वत्रिक बदली २०२० पत्र जि.प.नांदेड 14 jully 2020 डाउनलोड
2. अराजपत्रित मु.अ. वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
3. अराजपत्रित मु.अ. वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
4. पर्यवेक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
5. मा.शि. वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
6. मा.शि. वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
7. मा.शि. उर्दू वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
8. शारीरिक शिक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
9. शारीरिक शिक्षक वास्तव्य जेष्टता पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
10. चित्रकला शिक्षक वास्तव्य जेष्टता Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
11. प्रयोगशाळा सहाय्यक जेष्टता यादी non पेसा 15 jully 2020 डाउनलोड
12. केंद्रप्रमुख प्राथमिक जेष्टता यादी Non पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
13. केंद्रप्रमुख प्राथमिक जेष्टता यादी पेसा 15 Jully 2020 डाउनलोड
14. शिविअ जेष्टता यादी 15 Jully 2020 Non Pesa डाउनलोड
15. शिविअ जेष्टता यादी 15 Jully 2020 Pesa डाउनलोड

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित