प्राथमिक वास्तव्य सेवा जेष्टता यादी

अ.क्र. शीर्षक डाउनलोड (PDF) आदेश दिनांक
1. ग्रामसेवक डाउनलोड दि. 15.07.2020
2. ग्रामविकास अधिकारी डाउनलोड दि. 15.07.2020
3. विस्‍तार अधिकारी (पं.) डाउनलोड दि. 15.07.2020
4. विस्‍तार अधिकारी (सा.) डाउनलोड दि. 15.07.2020

टिपः- आक्षेप नोंदणी चा अंतीम दिनांक 17 जुलै 2020 कार्यालयीन वेळेत

दि. 15.07.2020 तारखेला प्रकाशित